top of page
ONAYsayf.jpg

AÇIK RIZA ONAYI

ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ

Pİ KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ PROJESİ

 DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu Pembe İzler Projesi Danışan Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile ELCA Kozmetik Limited Şirketi (‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli danışanları KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz. 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. Şirket uzmanları ile WhatsApp uygulaması üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşmeler vasıtasıyla,

 2. Çağrı Merkezi’ne sözlü olarak ya da Müşteri Hizmetleri e-posta adresine yazılı olarak iletilen talep ve şikâyetler vasıtasıyla,

 3. Şirket’in hizmet aldığı ve/veya iş birliği içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

 

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 3. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, 

 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

​3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde Şirket tarafından işlenmektedir:

 

 1. Pembe İzler Projesi Güzellik ve Bakım Danışmanlığı hizmeti kapsamında WhatsApp üzerinden Şirket uzmanları vasıtasıyla görüntülü online görüşme yapılması ve bu doğrultuda ürün önerisi gerçekleştirilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kozmetik ürün kullanım bilgisi, cilt tipi/durumu, görsel ve işitsel kayıtlar, adres bilgisi, sağlık bilgileri) (Hukuki sebep: açık rıza)

 2. Gerçekleştirilen ürün önerisi kapsamında danışanlara ürün gönderiminin sağlanması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, adres bilgisi) (Hukuki sebep: açık rıza)

 3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda danışan talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi,işlem güvenliği bilgisi, adres bilgisi) (Hukuki sebep: meşru menfaat, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)

 4. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, adres bilgisi) (Hukuki sebep: hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

 

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Madde 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket’in grup şirketlerine,  yazılım, yedekleme, bulut bilişim, lojistik, çağrı merkezi ve benzeri alanlarda destek alınan firmalara, iletişimin WhatsApp uygulaması aracılığı ile gerçekleşmesi nedeniyle, yurtdışında yerleşik WhatsApp Inc. şirketine, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (mesajlaşma hizmeti altyapı sağlayıcısı ile bu platformun yurt dışında yer alan sağlayıcıları, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.  

 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirket’ten talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu            : Elca Kozmetik Limited Şirketi

Posta adresi                  : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Dış Kapı No: 185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 15 İç Kapı No: 376 Şişli/İstanbul

E- posta adresi              : kvkkiletisim@tr.estee.com

 

 

ELCA KOZMETİK LİMİTED ŞİRKETİ

Pİ KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ PROJESİ DANIŞAN AÇIK RIZA METNİ

ELCA Kozmetik Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, kozmetik ürün kullanım bilgisi, cilt tipi/durumu, görsel ve işitsel kayıtlar, adres bilgisi, sağlık bilgileri kişisel verilerimin: (i) Şirket uzmanları ile WhatsApp uygulaması üzerinden görüntülü konuşma vasıtasıyla online görüşme yapılması ve bu doğrultuda tarafıma ürün önerisi gerçekleştirilmesi amacıyla, ve (ii) gerçekleştirilen ürün önerisi kapsamında tarafıma ürün gönderiminin sağlanması amacıyla Şirket tarafından işlenmesini kabul ederim. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket’in, kişisel verilerimi (özel nitelikli olan ve olmayan), açık rızama binaen yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirket grup şirketleri ile yazılım, yedekleme, bulut bilişim, lojistik, çağrı merkezi ve benzeri alanlarda destek alınan firmalar ile iletişimin WhatsApp uygulaması aracılığıyla gerçekleşmesi nedeniyle, yurt dışında yerleşik WhatsApp Inc. şirketi ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili alanlarda destek veren üçüncü kişiler ile (mesajlaşma hizmeti altyapı sağlayıcısı ile bu platformun yurt dışında yer alan sağlayıcıları ile) paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açabileceğini kabul ederim.  

PEMBE İZLER KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ

AÇIK RIZA BEYANI VE  AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanmıştır.

 

Dernek tarafından, size ait İsim, Soyisim, Telefon, E-Mail, Adres, TC Kimlik Bilgileri, cilt tipi, cilt rutinleri ve doğal saç/kaş renklerine ilişkin kişisel veriler Estee Lauder’la işbirliği kapsamındaki kampanyanın gerçekleştirilmesi amacıyla Derneğimize ait web sitesi, sosyal medya hesaplarında ve fiziki olarak sizler tarafından doldurulan formlar aracılığıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesi birinci fıkrası gereğince ilgili kişinin “açık rızasının alınması” veri işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecek ve Estee Lauder firmasıyla paylaşılacaktır.

 

Söz konusu kanunun “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı ve bu hakların uygulanmasına yönelik taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Derneğin “Acıbadem Maslak Hastanesi Darüşşafaka Büyükdere Caddesi No:40, 34457 Sarıyer İstanbul” adresine yazılı veya bilgi@kadinkanserleridernegi.org adresine mail aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. İşleneceği ve paylaşılacağı belirtilen bana ait İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, Telefon, E-Mail, Şehir, Medeni Durumu, Çocuk Sayısı, Meslek, Gelir Düzeyi, Hastalık Türü, Teşhis Tarihi, Nüks, Aile Kanser Geçmişi, Doktor, Hastane, Kemoterapi, Radyoterapi, Tedavi Aşaması, Kullandığı İlaçlar, Danışmanlık Türü, Danışman İsmi, Görüşme Sayısı dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında doldurmuş olduğum formla birlikte dernek tarafından bu verilerin işlenmesine,

 

İşleneceği ve paylaşılacağı belirtilen bana ait İsim, Soyisim, Telefon, E-Mail, Adres, TC Kimlik Bilgileri, cilt tipi, cilt rutinleri ve doğal saç/kaş renklerine ilişkin kişisel veriler Estee Lauder’la işbirliği kapsamındaki kampanyanın gerçekleştirilmesi amacıyla Derneğimize ait web sitesi, sosyal medya hesaplarında ve fiziki olarak doldurmuş olduğum formla birlikte dernek tarafından bu verilerin işlenmesine ve Estee Lauder’la paylaşılmasına,

Onayınız alınmıştır. Teşekkürler!

bottom of page