top of page
back-biew-of-mature-couple-signing-contr

KVKK AYDINLATMA METNİ

PEMBE İZLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, Pİ (Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tarafımıza iletilen kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü̈ olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. 

 

İşbu metin çerçevesinde Pi Derneği’nin işveren sıfatı taşımadan, hiçbir maddi kazanç amacı gütmeden dernek faaliyetleri konusunda yardımda bulunduğumuz değerli üyelerimizi bu metinle 

aydınlatmayı amaçlamaktayız.

 

  1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

İnternet sitemiz üzerindeki "Üye Formu “nu doldurmanız durumunda; İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Telefon, E-Mail, Şehir, Medeni Durumu, Çocuk Sayısı, Meslek, Gelir Düzeyi, Hastalık Türü, Teşhis Tarihi, Nüks, Aile Kanser Geçmişi, Doktor, Hastane, Kemoterapi, Radyoterapi, Tedavi Aşaması, Kullandığı İlaçlar, Danışmanlık Türü, Danışman İsmi, Görüşme Sayısı kişisel veriler dernek faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi amacıyla Derneğimize ait web sitesi, sosyal medya hesaplarında sizler tarafından doldurulan formlar aracılığıyla dernek faaliyetleri kapsamında dernek faaliyetleri kapsamında tarafınız ile iletişim kurulması, tarafınızın dernek faaliyetlerine katılımının sağlanması, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Sonrası Destek/Yardım Süreçlerinin Yürütülmesi, Dernek Müşterilerinin Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Dernek şubeleri-İş ortakları tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, Kamu sağlığının korunması koruyucu hekimlik- tıbbi teşhis- tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi- sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Dernek merkez ve tesislerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini, Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve dernek faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebeplerine, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan ticari ileti onayı alınmak suretiyle tarafınıza uygun dernek faaliyetleri ve eğitimleri hakkında bilgi verilmesi ve dernek kampanyaları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebine dayalı olarak yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, Pİ Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm I ve III’te belirtilen amaç̧ ve kapsamda, sözlü̈, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

    i. Tarafınızca doldurulan üye formları ve başvuru formu

    ii. Pİ Derneği internet sitesi üzerinden online olarak yapmış̧ olduğunuz    başvurular

    iii. Pİ Derneği’nin üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış̧ olduğu stantlar

    iv. Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza istinaden veya hukuken izin verilen diğer hallerde Dernek tarafından işlenmektedir:

 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir.

  • Kamu sağlığının korunması, 

  • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

  • Mevzuat hükümleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

  • Sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması,

  • https://www.kadinkanserleridernegi.org/ üzerinden e-bültene kayıt yapılması durumunda bilgilendirme maili atılması,

  • Derneğin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

  • Sağlık ve danışmanlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

  • Bağışlarınız karşılığında makbuz verilmesi, 

• Size verilmiş veya verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

• Veri güvenliği için tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

• Başvuran hastalarımızın memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Adli makamlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde bulunduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Dernek olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız, diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta ve konaklama şirketleri, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

V. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


Kişisel verileriniz belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir.

 

VI. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Dernek’ten talep edebilirsiniz.

 

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işleme amacını, bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme, bu çerçevede kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK ’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Pİ Derneği’ne iletmeniz halinde Dernek başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. 

 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Cevabın CD, flaş bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi durumunda, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Dernek’e daha önce bildirilen ve Derneğin  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 

Veri Sorumlusu           : Pİ Kadın Kanserleri Derneği

Posta adresi                 : ACIBADEM MASLAK HASTANESİ Darüşşafaka Büyükdere Caddesi No:40, 34457 Sarıyer İstanbul

E- posta adresi             : bilgi@kadinkanserleridernegi.org

 

 

RIZA BEYANI 

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanan, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı belirtirim. Metinde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM. 

PEMBE İZLER KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ

      AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanmıştır.

 

Dernek tarafından, size ait İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Telefon, E-Mail, Şehir, Medeni Durumu, Çocuk Sayısı, Meslek, Gelir Düzeyi, Hastalık Türü, Teşhis Tarihi, Nüks, Aile Kanser Geçmişi, Doktor, Hastane, Kemoterapi, Radyoterapi, Tedavi Aşaması, Kullandığı İlaçlar, Danışmanlık Türü, Danışman İsmi, Görüşme Sayısı kişisel veriler dernek faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi amacıyla Derneğimize ait web sitesi, sosyal medya hesaplarında sizler tarafından doldurulan formlar aracılığıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesi birinci fıkrası gereğince ilgili kişinin “açık rızasının alınması” veri işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

Söz konusu kanunun “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı ve bu hakların uygulanmasına yönelik taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Derneğin “Acıbadem Maslak Hastanesi Darüşşafaka Büyükdere Caddesi No:40, 34457 Sarıyer İstanbul” adresine yazılı veya bilgi@kadinkanserleridernegi.org adresine mail aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

      AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. İşleneceği ve paylaşılacağı belirtilen bana ait İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Telefon, E-Mail, Şehir, Medeni Durumu, Çocuk Sayısı, Meslek, Gelir Düzeyi, Hastalık Türü, Teşhis Tarihi, Nüks, Aile Kanser Geçmişi, Doktor, Hastane, Kemoterapi, Radyoterapi, Tedavi Aşaması, Kullandığı İlaçlar, Danışmanlık Türü, Danışman İsmi, Görüşme Sayısı dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında doldurmuş olduğum formla birlikte dernek tarafından bu verilerin işlenmesine 

 

 

                   ONAY VERİYORUM                                    ONAY VERMİYORUM      

 

Ad/Soyad:..…………………………………..                          Ad/Soyad: …………………………………………………

İmza:……………………………………………..                          İmza:    …………………………………………………….

Tarih:…………………………………………….                           Tarih:…………………………………………………………

 

                  SADECE ………………………………………………………………………………………………………… VERİLERİN İŞLENMESİNE ONAY VERİYORUM.

Ad/Soyad: ………………………………………………İmza :…………………………………………………

Tarih:……………………………….  

bottom of page